Behandlingen

Felles for alle beboerne ved Finnmarkskollektivet er at de har hatt en rusmiddelavhengighet, som har fått alvorlige følger for dem. Essensen i behandlingen hos oss er å tilegne seg innsikt i egen situasjon og oppnå endringer som muliggjør et liv uten rusavhengighet.

Behandlingen starter med innsikten om at rusen er uten egentlig verdi og at et stoffritt liv er større, rikere og bedre enn den tomme rusen. Deretter kan vi starte på arbeidet med å tilegne oss de ferdigheter som et normalt liv krever. Disse ferdighetene kan være: relasjonsferdigheter, konsentrasjonsferdigheter, evne til å holde ut, evne til å romme følelser, evne til å tåle ubehag, og evne til å være oppmerksom på de muligheter man har osv.

Finnmarkskollektivet er en helhetlig behandlingsinstitusjon.

Det er grunnleggende at det oppnås en forståelse av de bakenforliggende årsakene til rus. Det kreves en vilje til endring og en vilje til å jobbe mot et liv i overensstemmelse med ens sanne verdier og mål. Dette fordrer trening og støtte i en lang periode.

Støtte når det virkelig gjelder

I Finnmarkskollektivet støtter vi beboerne ved å tilby tett kontakt med en miljøterapeut og ulike fellesskap. Her vil de få erfaring med å leve sammen med andre, de vil delta i felles aktiviteter, forholde seg til regler og rammer, og de vil lære seg å ta ansvar som er tilpasset den enkeltes kompetanse. Her er det alltid personer til stede som kjenner beboeren og som er utdannet til å være en støtte når det gjelder.

Den medisinske behandlingen

Den medisinske behandlingen tar utelukkende sikte på å redusere eller avhjelpe uønskede symptomer: sterk angst, psykotiske tegn, depresjon eller andre tyngre psykiatriske symptomer. Selve rusavhengigheten kan ikke behandles medisinsk! Her må man gå den lange veien med psykososiale behandlingstiltak.

Medisinsk behandling kan imidlertid være en nødvendig forutsetning for at den psykososiale behandling kan finne sted. Den psykiatriske forståelsen av de psykiske lidelsene er også avgjørende for at den psykososiale behandlingen blir tilpasset den enkelte.

Den teoretiske referanserammen

Den teoretiske referanserammen i Finnmarkskollektivet består av flere terapeutiske retninger. I arbeidsfasen, er metoden kognitiv atferdsterapi (level 1): pasienten har forstått oppgaven, er motivert og klar til å gå i gang, for eksempel med angsteksponering.

Motiverte pasienter

For å kunne starte behandlingen må det innledningsvis en del psykoedukasjon til, og pasienten må være motivert. Vi benytter oss av Motivational Enhancement Therapy. I arbeidet med de problemer som typisk oppstår hos personlighetsforstyrrede bruker vi elementer fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Dialectical Behavior Therapy (DBT eller DAT).

I arbeidet med å avdekke ubevisste idealer, ønsker og følelser som styrer atferden, brukes elementer av psykodynamisk tankegang og metode. Vi benytter oss også av kognitiv adferdsterapi og MI.

Behandlingsmetoder fra ulike teorier

Når så mange retninger brukes, skyldes det ikke frykt for å være konsekvent og følge en terapeutisk metode. Det finnes blot ikke en enkelt, velbeskrevet terapeutisk retning, som etter vår mening er dekkende for de mange behandlingselementer, stadier i behandlingen, m.m. som langsiktig behandling i døgninstitusjon inneholder. Derfor har vi valgt terapeutiske metoder fra ulike teorier, alle med påvist effekt fra evidensstudier.

Veien til rusbehandling

Hvis du står med en person som du tror kan ha behov for hjelp til sitt rusproblem, kan du kontakte en av disse vurderingsenhetene. De har opplysninger om henvisningsrutinene for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

Vurderingsenheten Tromsø, UNN
Tlf. 77 75 45 61/62

Vurderingsenheten ved Nordlandssykehuset
Tlf. 75 50 16 00 eller 75 57 84 67

Vurderingsenheten ved Helgelandssykehuset
Tlf. 75 12 52 70

Vurderingsenheten ved Finnmarkssykehuset
Tlf. 78 46 58 62

Kontakt oss i Finnmarkskollektivet

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende drøfting eller informasjonssamtale enten du kommer fra kommune, helseforetak, rusteam i kommunen, eller er pårørende.

Du treffer oss på tlf. 78 44 45 30

Informasjon om pakkeforløpet

  • Pakkeforløp psykisk helse og rus: Informasjon til deg som pasient og pårørende (pdf)
  • FORLØPSKOORDINATOR hos oss på Finnmarkskollektivet er Christoffer Westmark tlf. 911 68 732.
  • Forløpskoordinator er å treffe på denne tlf. mandag – fredag mellom 08.00-15.30.
  • Andre tider på døgnet kan man ta kontakt på tlf. 784 44 530.