Har du lyst til å være med?

Våren 2010 startet vi opp med ett nytt prosjekt, Har du lyst til å bli med?

Vi i rusomsorgen har lenge sett at det er behov for og øke kompetansen og innsatsen på forebygging blant barn og ung. Vi ønsket og hjelpe den gruppa som ofte faller mellom mange stoler, nemlig ungdom som dropper ut av videregående skole.  Det kan være mange grunner til at man dropper ut av videregående skole, men tall fra nyeste forskning viser at nesten alle starter på videregående opplæring etter endt grunnskole, men etter 5år er det bare ca 70 % som gjennomførte med full studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Utfordringene er størst ved yrkesfag. Av 20-24 åringene som ikke fullførte videregående skole står 19 % utenfor arbeid og utdanning. Nesten alle unge som mottar uføretrygd har falt ut av videregående opplæring. Forskere har anslått at det vil koste både den enkelte og samfunnet store summer, og det er også anslått at hvis andelen av et kull som gjennomfører videregående skole øker fra 70 til 80 % vil den samfunnsmessige gevinsten bli på 5.4 milliarder kroner. Det viser seg også at mellom 8-16 % av elever som dropper ut av videregående skole i Troms og finnmark er ca 70 % av guttene på yrkesfaglig studieretning og 50 % av jentene i løpet av 5 års perioden de har rettighetsstatus. Tallene er hentet fra regjeringen.no.

I samtaler med beboere på Finnmarkskollektivet kommer det ofte frem at en medvirkende årsak til at rusmiddelmisbruket deres eskalerte var at det ikke var noen som så dem eller stilte krav til dem. Det var ingen hensyn og ta og man sto fritt til og snu døgnet og begynne å leve på tvers av samfunnet.  Det ene fører ofte til det andre og det skal ofte ikke så mye til for at karusellen begynner å snurre. Problemer som depresjon, angst, spilleavhengighet kommer gjerne snikende når man føler at man er ikke mestrer hverdagen som andre jevnaldrende.  Rus kan for mange være en måte å rømme fra virkeligheten på.

Så Finnmarkskollekivet kjøpte en nedlagt skole, som skal være lokalene til prosjektet, og arrangerte møter med NAV, sosial- og utdanningsetaten i Troms og Finnmark for å høre hvordan de stilte seg til prosjektet.  Alle visste interesse og så viktigheten av prosjektet.

Høsten 2010 startet vi opp. Vi har som utgangspunk at prosjektet skal vare opp til ett år, alt avhengig av hvordan ønsker brukeren har.

Hvis de ønsker praksisplass for og finne ut hvilket yrke som passer for dem, oppretter vi kontakt med næringslivet for at brukeren skal kunne være der og få innblikk i hva jobben handler om.

Dersom dette er av interesse for de ulike NAV-kontor , ta kontakt med oss på telefon 78 44 45 30 eller send oss en mail på info@finnmarkskollektivet.no.